बिहानी तथा सन्ध्याकालिन समयकाे प्रशासनिक कार्य सम्बन्धमा